מדיניות  פרטיות

עודכן לאחרונה ב- 8.7.2020

משתמש יקר,

אנו חברת גו קליר- מערכת לניהול מידע ועדכונים שוטפים בע"מ ("החברה"), בעלת מלוא הזכויות במערכת GO CLEAR.

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בינך לבין החברה, המורכב מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן  ומדיניות פרטיות זו.
 1. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.
 1. עצם השימוש במערכת מהווה את הסכמת המשתמש כי כל פרט שימסור וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה עקב השימוש שלו במערכת, יוחזקו על ידי החברה וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:
 • לאפשר למשתמש לעשות שימוש במערכת;
 • לעדכן את המשתמש בתכנים ובמידע;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והמידע המוצעים למשתמש באמצעות המערכת;
 • לצרכים פנימיים, כגון מחקר ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
 • לצרכי התקשרות עם המשתמש.
 1. שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 1. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור מידע וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו לצורך השימוש שלו במערכת.
 1. החברה תשמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.
 1. המשתמש יוכל בכל עת לבקש מהחברה לתקן מידע וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: [email protected] והחברה תפעל לעשות זאת תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.
 1. החברה עלולה לאסוף ו/א להפיק נתונים אודות המשתמש והשימוש שהוא עושה במערכת באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) מידע שהמשתמש יספק לחברה (ב) מידע שהזין המשתמש בעת שימושו במערכת (ג) נתונים שהחברה אוספת על סמך אופן השימוש שהמשתמש עושה במערכת, כגון מתי השתמש בה, מתי ואיזה תוכן או שירות חיפש בה, מהיכן בוצע השימוש, בעזרת איזה אמצעי דיגיטלי בוצע השימוש (לרבות מחשב ומכשיר סלולארי) כתובת IP ופרטי המכשיר הסלולארי ממנו בוצע השימוש ככל שבוצע באמצעותו (ד) נתונים סטטיסטיים שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי, כמפורט להלן.
 1. החברה משתמשת מפעם לפעם בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהמשתמש משתמש במערכת לרבות באמצעותקובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולה השוטף והתקין של המערכת ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לאימות נתונים, כדי להתאים את המערכת להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
 1. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול.
 1. החברה עלולה להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות במערכת. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות המשתמש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות המשתמש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של החברה והמפורטת באתרים של אותם צדדים שלישיים.
 1. אנו פועלים על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות וחוקים אחרים והגישה למידע מוגבלת רק למספר עובדים מצומצם שלנו הנדרשים לנתונים לצרכי תמיכה ותחזוקה של המערכות שלנו ולצורך מענה ללקוחות.
  בנוסף אנו משתמשים בכלי אבטחת מידע מקצועיים ומתקדמים על מנת לשמור על המידע. לפרטים נוספים ראו את מדיניות אבטחת המידע שלנו .
  בעוד שכלים אלה מצמצמים את הסיכון לדליפת מידע עקב מתקפות סייבר, אין ביכולתם להעניק מענה לכל פעולה זדונית שכזו ועל אף האמצעים והמאמצים שאנו נוקטים, לא ניתן להבטיח הגנה הרמטית מפני חדירה בלתי מורשית של צד ג' למערכות שלנו. לאור האמור לעיל, היה ובחרתם לעשות שימוש במערכת שלנו, הדבר מהווה את הסכמתכם לפטור אותנו מאחריות לנזק, אבדן, הפסד או עוגמת נפש מכל מין וסוג שהוא העלולים להגרם לכם עקב התקפה כאמור.
 1. החברה תמנע מהעברה לצד ג' של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס למשתמשים, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של המשתמש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, החברה רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של המשתמש:
 • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
 • קיימות הוראות דין המחייבות את החברה להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.
 • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין החברה.
 • במקרה שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.
 • במקרה שהפעילות של החברה תעבור לגורם אחר, החברה תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את המערכת.
 1. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על החברה חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת המשתמש את הסכמתו לקבל מהחברה ו/או שותפיה העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”). המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. במידה והמשתמש מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור הישיר עליו לשלוח לבעלת דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: [email protected].
 1. משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת המערכת עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.
 1. בכל שאלה הקשורה לתנאי שימוש אלה ניתן לפנות להחברה לכתובת הדוא"ל: [email protected]

ט.ל.ח.