אבטחת המידע שלכם

אנו מבינים את החשיבות שהלקוחות שלנו מייחסים לשמירה על המידע המוזן על ידם למערכת ועל כן אנו מתחייבים, כסטנדרט וכחלק בלתי נפרד מהשירות שלנו:
1. למלא אחר כל הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה- 1995, דיני הגנת הפרטיות, בכללם ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) – התשע"ז 2017 והתקנות אשר הותקנו מכוחו ככל שהן נוגעות לנו כמחזיקי המידע.
2. לפעול במספר רבדים של הגנה ולהשתמש בכלים שונים של חברות מובילות בשוק כגון Cloudflare ופורטיגייט המבצעים סריקה, סינון וניטור של מקורות זדוניים ומכילים מנגנונים (כגון מנגנון המשבש ניסיונות לניחוש סיסמאות) מתקדמים למניעת אפשרויות חדירה ושיבוש.
3. לאבטח את המערכת בסטנדרט אבטחה גבוה (ולפחות בסטנדרט הקבוע על פי הוראות הדין) ובכלל זה כל חומר, מידע ונתונים ("מידע") אשר יוזנו במערכת על ידכם.
4. להיות אחראים לכל עקיפה או ניסיון עקיפת מנגנוני האבטחה ובקרות הגישה לתשתיות שונות שיבוצעו על ידי מי מהעובדים מטעמנו.
5. בעת אירוע אבטחת מידע או אירוע חריג, בו קיים חדש לגבי דלף מידע בהקשר עם המידע להודיע על כך באופן מיידי לאיש הקשר מטעם החברה.
6. לוודא כי המחשבים שלנו מהם ניתן לגשת למידע ולמערכת מצוידים במערכות הפעלה ובתוכנות אבטחה והגנה מתקדמות ומעודכנות.
7. לדאוג לכך כי המידע יהיה נגיש רק למי מטעמנו אשר נדרשים למידע זה על מנת לקיים את התחייבויותינו כלפיכם ("המורשים"). כמו כן לוודא כי הכנת עותקים של מידע זה תהיה במינימום הנדרש ותפוצתם תהא בקרב אותם מורשים בלבד.
8. לא להעביר את המידע לגורמים שלישיים אלא באישור שלכם ו/או אם נדרש הדבר ו/או נחוייב לעשות כן על פי דין.
9. לשתף עמכם פעולה בכל אירוע בו מעורב מורשה או שקיים חשד למעורבות שיש עמה השלכה ישירה או עקיפה על ביטחון המערכת, בכל הפרה או חשד להפרה של חוקים, תקנות או נהלי אבטחת מידע ובחקירות אירועים או חשדות לחריגות אבטחת מידע או דליפת מידע לגורמים בלתי מורשים.
10. בסיום ההתקשרות עמכם, למחוק לחלוטין מהמערכת את המידע באופן מיידי או להעביר אותו לידיכם, לפי דרישתכם.

.אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהתחייבויותינו כלפיכם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות שלנו