תנאים כללים לשימוש במערכת GO CLEAR

משתמש יקר,

 1. השימוש במערכת ובמידע המוצג בה, כפופים להסכמתך לתנאי שימוש אלה ולתנאי מדיניות הפרטיות  והוראות הדין. תנאי שימוש אלה, בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים יחדיו הסכם מחייב בין בעלת הזכויות במערכת, חברת גו קליר- מערכת לניהול מידע ועדכונים שוטפים בע"מ ("החברה" ו/או "גו קליר" ו/או "אנחנו", על פי העניין), לבינך ("אתה/ם" ו/או "המשתמש/ים") ביחס לשימוש שתעשה במערכת ובמידע המוצג בה ("ההסכם") ועל כן עליך לקרוא אותם בעיון שכן במידה ואינך מסכים לתנאי ההסכם, לא תוכל לעשות שימוש במערכת.

 1. החברה עושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים ניכרים בהפעלתה התקינה של המערכת ועל כן אם נתקלת בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לך שאלה או הערה, אנא צור קשר עם החברה באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל: [email protected]

 1. ההסכם מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוראותיו מתייחסות, כמובן, גם למשתמשים שאינם מגדירים עצמם בלשון זכר כאמור. החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי מהותי בתנאי ההסכם יפורסם ויחייב את המשתמשים מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ למשתמשים לעיין באופן תקופתי בהוראות ההסכם. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם זה לבין הוראות הדין, יגברו הוראות ההסכם. אולם אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות ההסכם כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות ההסכם.

 1. הגדרות:

למונחים להלן תהא הפרשנות שלצידם:

 • הסכם – תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של בעלת האתר, כמקשה אחת.
 • בעל הרישיון – ישות משפטית אשר קשורה בהסכם מחייב עם החברה המאפשר לה, בין היתר, זכות גישה מוגבלת לאזור ייעודי במערכת, באמצעות שם משתמש וסיסמא ייחודיים לו, לצורך ביצוע פעולות שונות באזור זה, לרבות אפשרות לטעינת מידע המיועד למתעדכן.
 • מתעדכן – ישות משפטית אשר קיבלה הרשאה מבעל הרישיון, באמצעות שם משתמש וסיסמא ייחודים לו, לצפות במידע באזור הייעודי שהקים המשתמש במערכת, כולו או חלקו ולקבל הודעות מבעל הרישיון.
 • משתמש – בעל הרישיון ו/או המתעדכן.
 • המערכת – מערכת אינטרנטית בשם GO CLEAR אשר מלוא הזכויות בה שייכות לחברה, המאפשרת זכות גישה אליה למשתמש ומאפשרת לבעל הרישיון לשלוח באמצעותה הודעות (E-MAIL, SMS, WhatsApp) למשתמש הייעודי, לעדכן סטטוס של פרויקטים בהם מעורבים המשתמשים, לשתף מידע עם המתעדכנים ועוד והכל בהתאם ובכפוף למגבלות המפורטות בהסכם זה ובהסכם בין החברה לבעל הרישיון.
 • מידע – מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות תמונות, תוכניות, אישורים, מסמכים, מקטעי מלל ומקטעי וידאו, אודיו, צליל וכד' המוצגים מפעם לפעם במערכת בין אם נטענו במערכת על ידי בעל הרישיון ("תכני בעל הרישיון") ובין אם על ידי החברה ("תכני החברה").
 1. החברה שמה לה כמטרה לספק למשתמש שירות איכותי באמצעות המערכת ועל כן תפעל כמיטב יכולתה למנוע תקלות בה אולם היא אינה מתחייבת כי ביצועי המערכת יהלמו את ציפיותיו של המשתמש ולא תהא לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס למערכת ו/או ביחס למידע המוצג בה. לפיכך השימוש במערכת מוצע למשתמש כמות שהוא ("As Is")ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של החברה לרבות כי המערכת תפעל ללא תקלות ו/או בעיות ו/או עיכובים ו/או כי המערכת תתאים לצרכי המשתמש. המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מקבל את העובדה כי המידע המוצג במערכת, בין אם מדובר בתכני החברה ו/או בתכני בעל הרישיון, עלול להיות לא מדויק ועלול אף לכלול שגיאות, טעויות, מידע חסר או מידע חלקי והמשתמש פוטר את החברה מכל אחריות שהיא הנובעת כתוצאה מהצגת המידע במערכת, השימוש שייעשה המשתמש במידע זה ו/או הסתמכותו עליו. היעדר אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע למערכת ו/או למידע או לשימוש בהם או לאי היכולת להשתמש בהם. מובהר כי היעדר אחריותה של בעלת האתר ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה בעלת האתר מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתמש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעלת האתר ו/או מי מטעמה. המשתמש ישפה ויפצה את בעלת האתר מייד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק והפסד שייגרם לה היה ויתברר כי השימוש שעשה במערכת ו/או במידע הפר זכויותיו של צד ג' ו/או הוראות הדין.
 2. החברה מתחייבת כי תנקוט אמצעי אבטחת מידע כנדרש על פי דין אך החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות ו/או מקצועיות הקשורות במערכת ו/או כי המערכת נעדרת וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. לאור הפעילות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לא מורשות למערכת או אי חשיפת המידע האגור בה. המשתמש מסכים כי אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 3. ייתכן והמידע המוצג במערכת יכלול תכנים שהינם בבחינת "מידע" או "מידע רגיש" של המתעדכן כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והחברה מתחייבת כי ביחס אליהם תפעל בהתאם למדיניות הפרטיות שלה (לינק אקטיבי). עצם השימוש במערכת מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתמש כי הסכים מרצון כי מידע זה יוצג במערכת.
 4. על מנת לקבל גישה למערכת, על המשתמש להזין שם משתמש וסיסמה הייחודים לו. על המשתמש לדווח לחברה ולבעל הרישיון על כל שימוש בלתי-מורשה בהם. המשתמש מאשר כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל פעולה שנעשתה באמצעות המערכת תחת שם המשתמש והסיסמא הנ"ל גם אם המשתמש לא ביצע פעולות אלה והחברה לא תישא בכל נזק או הפסד שייגרמו לו עקב כך.
 5. מבלי שהדבר יטיל עליה חבות כלשהי, החברה מתחייבת לפעול בשקידה ראויה לטפל בתקלות במערכת תוך זמן סביר מהמועד שייוודע לה עליהן.
 6. המשתמש מצהיר כי בחן את המערכת ומצא אותה מתאימה לצרכיו והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה בשל אי התאמתה לצרכים אלו.
 7. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ביחס לכל מידע אשר יוזן למערכת ו/או באמצעות המערכת על ידי המשתמש ו/או על ידי מי מטעמו.
 8. המשתמש מאשר כי ידוע לו שמפעם לפעם עלולה החברה להשבית את פעילות המערכת, כולה או חלקה, לצרכי שדרוג ו/או תחזוקה שוטפים והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 9. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזמינות המערכת ופעילותה תלוי בגורמים שאינם תלויים בחברה כגון תקשורת אינטרנט תקינה וזמינותו של השרת בו מתארחת המערכת. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב אי זמינות המערכת, כולה או חלקה, עקב מעשים או מחדלים של גורמים שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית.
 10. המשתמש מאשר כי המערכת (וכל תיקון ו/או עדכון שיבוצע בה) הינה קניינה הרוחני והבלעדי של החברה והוא מתחייב כי לא יעשה כל פעולה אשר יש בה כדי לפגוע בזכויות החברה במערכת לרבות פעולות כמו תרגום לשפות אחרות, הנדסה לאחור (reverse engineering), לשחזר לשפה עילית (de-compile), לשחזר לשפת סף (disassemble), לשנות, ליצור נגזרות עבודה המבוססות על המערכת ו/או לשנותה בכל דרך אחרת. חל איסור על המשתמש לעשות שימוש שאינו מורשה בסימניו המסחר הרשומים והלא רשומים של החברה ללא אישורה לכך מראש ובכתב. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה למערכת באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות (Password Mining) ו/או בכל דרך אחרת). כמו כן חל איסור מוחלט לטעון במערכת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם. על המשתמש לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמא הייחודים לו לצורך כניסה לאזור הייעודי במערכת והוא פוטר את החברה מכל אחריות לכל תוצאה שתנבע אם מידע זו יגיע לידי צדדים שלישיים עקב מעשה ו/או מחדל שלו.
 11. המשתמש מתחייב כי השימוש שיעשה במערכת יהא על פי תנאי הסכם זה והוראות הדין ובכלל זה על עליו איסור מוחלט לטעון במערכת ו/או להפיץ באמצעותה כל מידע שיש בו משום פגיעה בזכויות החברה ו/או בזכויות צד שלישי כלשהו.
 12. המשתמש פוטר את החברה מכל נזק, אבדן ו/או הפסד שייגרם למשתמש (לרבות, אך לא רק ביחס לנזקים, ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש במערכת ו/או במידע, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. על אף האמור לעיל היה וערכאה משפטית מוסמכת תמצא את החברה אחראית לנזקים כלשהם שנגרמו למשתמש הקשורים במערכת ו/או במידע הרי שמוסכם שאחריותה תהא מוגבלת לגובה מחצית התמורה שקיבלה החברה מבעל הרישיון עבור זכות השימוש במערכת עד למועד היווצרות עילת התביעה. המשתמש מאשר כי הוא מבין ומקובלת עליו מגבלה זו בנסיבות העניין וכי החברה לא הייתה מספקת לו גישה למערכת לולא הסכמת המשתמש לכך. המשתמש מסכים בזאת כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד החברה תוגבל בתקופה של 12 חודשים ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 13. המערכת ותכני החברה, לרבות עיצובם מוגנים בזכויות יוצרים והינם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה וחל איסור להעתיקם, בכללם או בחלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את המערכת וכל חלק ממנה ללא אישור החברה מראש ובכתב.
 14. לחברה הזכות שלא להתיר למשתמש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש במערכת, כולה או חלקה והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה במערכת ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בהסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי דין ו/או הסכם.
 15. החברה רשאית להפסיק בכל עת את זכות הגישה של המשתמש למערכת ולשנות מעת לעת את מבנה ומראה המערכת, היקפם וזמינותם של השירותים אשר ניתן לקבל באמצעותה וכל היבט אחר הכרוך במערכת. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים מעת לעת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלות על השימוש המערכת. המשתמש נדרש לעיין בנוסח תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המערכת מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
 16. בעל הרישיון מאשר לחברה במסגרת השירות המוענק באמצעות המערכת ולצרכי קידום, פרסום ויחסי ציבור, להציג במערכת ולעשות שימוש הוגן וראוי בשמו ו/או בסימני המסחר שלו, בין אם רשומים ובין אם לאו.
 17. בכל שאלה אודות השימוש במערכת ניתן לפנות לחברה באמצעות בדואר אלקטרוני, בכתובת: [email protected]
 18. המשתמש אינו רשאי להמחות ו/או לעביר את זכויותיו בהסכם לצד ג' ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
 19. כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה תינתן במכתב רשום או שתימסר ביד או בדוא"ל. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור חמישה ימי עסקים מזמן מסירתה למשלוח בסניף דואר בישראל; אם נמסרה ביד – בעת מסירתה במשרדיהם של הצדדים האחרים, בשעות העבודה הרגילות כנגד אישור קבלה. אם נשלחה בדוא"ל – עם הופעת ההודעה הנשלחת בתיבת "הדואר היוצא" של השולח ובלבד ואין הודעת "שגיאה" וכי ההודעה נשלחה בשעות העבודה הרגילות (09:00 – 17:00). אם נשלחה לאחר השעה 17:00 יראו בהודעה כאילו נשלחה ונתקבלה ביום שלמחרת (אלא כאמור אם נתקבלה הודעת "שגיאה" ואז יראו בהודעה כאילו לא נתקבלה בידי הצד שכנגד).
 20. הדין הנהוג בישראל יחול על תנאי שימוש אלה ולבתי המשפט המוסמכים שמושבם בעיר תל-אביב תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנודע לתנאי ההסכם והצדדים מכפיפים עצמו מרצון וללא כל אילוץ או כפיה לסמכותם זו.

ט.ל.ח